Loading...

སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་དང་མཉམ་འབྲེལ།

ད་ཆ་རང་རེ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་དང་རིག་གཞུང་གཉེར་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཁེར་རྐྱང་དང་ཕྱོགས་རེ་བའི་ལས་དོན་གཉེར་བ་ལས། མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་གཞི་རླབས་ཆེན་བསྒྲིགས་པའི་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་ཉུང་། དེར་བརྟེན་དེ་སྔོན་གྱི་ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཀ་རྣམས་ཁྱབ་ཆེ་
བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདི་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་དར་སྔ་ལ་གནས་ཡུན་རིང་བ། ལྟ་གྲུབ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་སྣ་ཚོགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་ཆོས་འབྱུང་ཤིན་ཏུ་མང་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་ཡིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་གནའ་བོ་རིག་གཞུང་གང་ཡིན་ཡང་ཆོས་
ད་ཆ་རང་རེ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་དང་རིག་གཞུང་གཉེར་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཁེར་རྐྱང་དང་ཕྱོགས་རེ་བའི་ལས་དོན་གཉེར་བ་ལས། མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་གཞི་རླབས་ཆེན་བསྒྲིགས་པའི་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་ཉུང་། དེར་བརྟེན་དེ་སྔོན་གྱི་ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཀ་རྣམས་ཁྱབ་ཆེ་