Loading...

 

གལ་ཆེའི་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་དུང་བ་ཟབ་པའི་རྒྱ་ཆེའི་གཞུང་སྒེར་གྱི་ཚོགས་སྡེ་དང་མི་སྒེར་ཡོངས་ཀྱི་སྙན་ལམ་དུ།

བོད་ཡིག་འདི་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཅིག་གྱུར་ཨང་སྒྲིག་(Unicode)ནང་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནས་སྐད་ཡིག་སྡེ་ཚན་ཆེན་པོ་དེའི་ཁོངས་སུ་ཚུད་པ་དང་། འབྲེལ་ཡོད་མང་པོས་འབད་བརྩོན་ལ་བརྟེན་ནས་ད་བར་ལོ་ངོ་མང་པོ་སོང་ཟིན། དེར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འདི་ཉིད་གཅིག་གྱུར་དང་སྟབས་བདེ་ཅན་དུ་གྱུར་ཡོད།
འོན་ཀྱང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པས་ད་དུང་ཡར་རྒྱས་དང་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་གལ་ཆེ་བས་གཤམ་གསལ་ཡིག་ཆ་གཞིར་བཟུང་གིས་དེར་མ་ཚུད་པའི་གལ་ཆེའི་ཡི་གེའམ་མཚོན་རྟགས་ཅི་རིགས་ཡོད་ཚེ། འདི་ག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ལ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ཟླ་ ༣ ཚེས་༡༥ ནང་ཚུད་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས་ཞུ།
འདི་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཅིག་གྱུར་ཨང་སྒྲིག་འབྲེལ་ཡོད་མཉམ་དུ་བོད་ཡིག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལས་རིམ་མི་འགྱང་བར་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཐུགས་འཇགས་ཞུ།

སྨོན་ལམ་བོད་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་༢༠༡༧ ལོའི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཕུལ།