Loading...

འདི་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་སྣ་མང་སྤེལ་བཞིན་པ་ལྟར་བོད་ཡིག་ཞུ་དག་གཏོང་བའི་མཉེན་ཆས། དཔེ་མཛོད་རིག་པའི་མ་ལག ནག་རྩིས་མཉེན་ཆས། དངུལ་རྩིས་མཉེན་ཆས། གྲངས་མཛོད་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས། དེ་བཞིན་དྲ་རྒྱ་བཅས་ལས་གཞི་ཁག་མི་འདྲ་སྣ་མང་ཞིག་མཉམ་འབྲེལ་དང་སྤྱི་ཚོགས་དང་ཚོགས་སྡེ་སྒེར་བཅས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་བཅས་ལ་དཔག་ནས་བཟོ་བཞིན་ཡོད།